หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลท่าลาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
     
 
  NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ค่ะ
 
สภาพทั่วไป
 
  อาชีพประชากร
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพรับจ้าง
ที่เหลือทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว พืชสวนไร่ สวนครัวและ
ธุรกิจส่วนตัว
  ภูมิประเทศ
 
สภาพทั่วไป พื้นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่าน
 
  ภูมิอากาศ
 
มีฤดูต่างๆ 3 ฤดู คือ  
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค.
  ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิ.ย - ต.ค.
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พ.ย. - ก.พ.
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
  ประเพณี ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ ,วันสงกรานต์ ,วันเข้าพรรษา และ
วันลอยกระทง
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ได้แก่ ตะกร้าสานและโคมไฟใยบัว
 
  สถาบันและ
องค์กรทางศาสนา
 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ศาสนาอิสลาม
ร้อยละ1
  วัด จำนวน 4 แห่ง
    วัดบ้านครัว
    วัดม่วงน้อย
    วัดบางขวัญ
    วัดมหาโลก
  การศึกษาในชุมชน
 
  ระดับปฐมวัย (สังกัดเทศบาล) จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สังกัด สพฐ.) จำนวน 1 แห่ง
  ระดับอาชีวะศึกษา (สังกัดกรมอาชีวะฯ) จำนวน 1 แห่ง
 
  การสาธารณสุข
ในชุมชน
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว จำนวน 1 แห่ง
  คลินิกสัตว์แพทย์ จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
  ความปลอดภัย
ในชุมชน
 
  ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน      
  สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมประจำทุกหมู่บ้าน    
 
  การคมนาคม
     
  ส่วนใหญ่การคมนาคมในเขตเทศบาล จะเป็นการขนส่งทางบก โดยมีถนนสายหลักที่สำคัญ ได้แก่
    ถนนเทศบาล 1 (สะพาน 12 – สะพานใหม่)
    ถนนเทศบาล 2 (ถนนวัดบึงสุดเขต – สะพาน บ้านครัว)
    ถนนเทศบาล 3 (ปากทางเข้ามหาโลก – สะพานหนองเอี่ยน)
    ถนนเทศบาล 4 (ถนนมหาโลก – ม่วงน้อย)
    ถนนเทศบาล 5 (ถนนหน้าพระลาน – บ้านครัว)
    ถนนเทศบาล 6 (ปากทางเข้าสาวเมิน – สะพานหนองเอี่ยน)
    ถนนเทศบาล 5 ซอย 10 (ทางเข้าโรงเรียนบ้านครัว – สุดเขตเทศบาล)
    ถนนเทศบาลสะพาน 1
    ถนนเทศบาล 2 ซอย 6 (สะพานวัดบ้านครัว – วัดบางขวัญ)
    ถนนเทศบาล 5 ซอย 3 (ถนนวีระพล) , ถนนเทศบาล 1 ซอย 9 (ถนนทางเข้าวัดเวียง –สุดเขตเทศบาล)
    แม่น้ำ/ลำคลอง
    แม่น้ำที่ใช้เป็นทางสัญจรนั้นไม่มี ส่วนลำคลองได้แก่ คลองเริงราง คลองชัยนาท - ป่าสัก คลองหนองหลวง ซึ่งเป็นลำคลองที่มีการสัญจรไปมาน้อยมาก
    การจัดการขนส่งมวลชน
    การจัดการขนส่งมวลชนนั้น บริษัทเอกชนเป็นผู้ทำการเอง โดยจัดการขนส่งรถประจำทาง 2 เส้นทาง ได้แก่ รถโดยสารประจำทางสายท่าลาน-สระบุรี และรถโดยสารประจำทางสายท่าลาน-ท่าเรือ
 
  แหล่งน้ำ
     
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  หนอง บึง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
    บึงหนองหลวง
    หนองบุ้งคำ
    หนองเอี่ยน
    หนองบ้านครัว
  คลอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    คลองเริงราง
    คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    ระบบประปา
 
  ไฟฟ้าในชุมชน
 
  ประชากรในเขตเทศบาล มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ด้วยระบบจำหน่ายและให้บริการด้าน กระแสไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมด
  ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนซอยต่าง ๆ ในยามค่ำคืน กระแสไฟฟ้านำมาจากสถานีไฟฟ้า มีจำนวน 1,500 จุด ครอบคลุมรวม 117 สาย
  ประปาในชุมชน
 
  มีน้ำประปาใช้แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
  น้ำประปาที่ประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ได้ใช้อุปโภค- บริโภค อยู่ในความรับผิดชอบของ ของการประปาส่วนภูมิภาค ท่าเรือ และ บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคบ้านหมอ
 
  การสื่อสาร
ในชุมชน
     
  โทรศัพท์
    ในพื้นที่เขตเทศบาลใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล เป็นส่วนใหญ่
    มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่มี 42 ตู้
    มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
    เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวครอบคลุม ร้อยละ 80
  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
    ที่ทำการไปรษณีย์ ได้แก่ ไปรษณีย์ สาขาท่าลาน
 
  หน่วยธุรกิจ
ในชุมชน
         
ด้านบริการ      
  ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จำนวน 109 แห่ง
อุตสาหกรรม      
  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในเครือของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, บริษัทนวโลหะไทย จำกัด,บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ )
    จำนวน 4 แห่ง
ด้านพาณิชยกรรม      
  ตลาดนัด จำนวน 3 แห่ง
  ร้านค้าทั่วไป จำนวน 79 แห่ง
  ตลาดโลตัสขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง
  ร้าน 7-11 จำนวน 2 แห่ง
สถานประกอบการเทศพาณิชย์      
  สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง
 
  มวลชนจัดตั้ง
     
  ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 กลุ่ม 350 คน
  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 1 กลุ่ม 152 คน
 
  การท่องเที่ยว
 
มีวัดมหาโลก, บึงหนองหลวง และสวนริมคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก
 
  กีฬา นันทนาการ
พักผ่อน
         
  สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 4 แห่ง
  สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แห่ง
  สนามฟุตบอล จำนวน 4 แห่ง
  สนามตระกร้อ จำนวน 2 แห่ง
  สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
  สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
  สนามเด็กเล่น จำนวน 9 แห่ง
 
  การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
         
  รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
  คันที่ 1 จุน้ำได้ 3,000 ลิตร      
  รถยนต์น้ำเอนกประสงค์ จำนวน 3 คัน
  คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร      
  คันที่ 2 จุน้ำได้ 4,000 ลิตร      
  คันที่ 3 จุน้ำได้ 4,000 ลิตร      
  รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน
  รถยนต์กระบะตอนเดียว จำนวน 2 คัน
  รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
  เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง
  เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง
    เครื่องปั๊มน้ำชนิด 3 เฟส 380 V ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 คัน   เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ลำ
    ปั๊มน้ำ 2 หัวสูบมอเตอร์ 1 แรง จำนวน 1 เครื่อง   เครื่องยนต์เบนซินพร้อมหางเรือ จำนวน 6 เครื่อง
    เรือพาย จำนวน 107 ลำ   เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จำนวน 2 คน ลูกจ้าง 14 คน รวม 16 คน
    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 350 คน   การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้ง
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036-200-695-6 โทรสาร : 036-281-969
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าลาน
จำนวนผู้เข้าชม 8,586,900 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
เบอร์โทรฉุกเฉิน
โทร 036 - 281954