หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลท่าลาน
ศาสนสถานในชุมชนท่าลาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าลาน
สาธารณูปโภคครบถ้วน คุณภาพชีวิตชุมชนดีเลิศ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าลาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าลาน
เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลท่าลาน
www.talan.go.th
 
เทศบาลตำบลท่าลาน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
  NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ค่ะ
 
 
 
 
  กิจกรรม
ACTIVITIES
  กิจการสภา
COUNCIL
  วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมย้ายบันได สำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าลาน โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 ธ.ค. 2563 ]

   
   
 
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6, [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 69 
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า(ซ่อมไฟฟ้า)รถยนต์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)ขนาด6ตัน6ล้อ ปริมาตรกระบ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
     
 
     
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
   
   
 
การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การจัดสรรงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. .... สำหรับผูิปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2564 เงินสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรมฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและและเด็กนอกระบบการศึกษาฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
การขยายเวลาการเก็บข้อมูลโครงการสำโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การรายงานผลการเรียนเฉลี่นสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
   
   
 
อบต.บ้านลำ วิธีสังเกตตัวเองมาฝาก ช่วยคลายกังวล​ หากสงสัยเราติดโควิด-19 [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.สระบุรี โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของอปท.โดยใช้ Excel ประจำปีงบ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 162 
อบต.บ้านลำ จุด​ตรวจ​/จุด​บริการ​ประชาชน​ช่วงเทศกาล​สงกรานต์​ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านลำ สืบสานประเพณี​วัน​สงกรานต์​ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านป่า ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.สระบุรี งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าลาน งานพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกสว่าง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน โครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายตำบลพุคำจาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนเมษา [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ธารเกษม ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง ประชาสัมพันธ์.. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ป [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2ปีงบประ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลาดน้อย [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.สระบุรี ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งงใส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
   
   
 


ทต.วังม่วง จ้างค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู้สูงอายุ [ 5 เม.ย. 2564 ]ทต.วังม่วง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ (กองประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ชะอม จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-๕๔๒๑ สระบุรี (หมาย [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.ชะอม จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ทต.ป๊อกแป๊ก ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.ชะอม ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3 ศูนย์ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ทต.ป๊อกแป๊ก ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 1 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.ชะอม ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ทต.ป๊อกแป๊ก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โด [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.ชะอม จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 มี.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร่างโศก ประจำเดื [ 30 มี.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร่างโศก (โรงเรีย [ 30 มี.ค. 2564 ]อบต.ชะอม ซื้อจัดซื้อน้ำมันเครื่องและกรองเครื่อง พร้อมเปลี่ยนถ่าย รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบีย [ 29 มี.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓,๕๐๐ โดส สำนักปลัด (รายละเอีย [ 26 มี.ค. 2564 ]ทต.วังม่วง ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]ทต.วังม่วง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการการเลือกตั้งผู้บริห [ 25 มี.ค. 2564 ]ทต.วังม่วง จ้างเหมาจัดทำป้ายผลคะแนะการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (ระบบประปาบริเวณวัดราษฎร์บำรุง) กองช่ [ 24 มี.ค. 2564 ]

   
 
 
 
SERVICE
 
ส่วนบริการต่างๆของ ทต. ท่าลาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
ตลอด 24 ชม.
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
 
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ใยบัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าลาน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
OTOP
สถานที่สำคัญ ในตำบล
TRAVEL
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำร้องทั่วไป
 
 
สายตรงปลัด
 
โทร.
036-200-695-6
 
นายนพพร เอี่ยมจันทร์
ปลัดเทศมนตรีตำบลท่าลาน
 
   
 
 
GOOGLE
EARTH
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านอยากให้เทศบาลท่าลานพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา-น้ำเพื่อการเกษตร
  อาชีพ
  การศึกษา
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036-200-695-6 โทรสาร : 036-281-969
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าลาน
จำนวนผู้เข้าชม 114,362 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-200-695-6
 

facebook
เทศบาลตำบลท่าลาน

facebook
เทศบาลตำบลท่าลาน
เทศบาลตำบลท่าลาน